ما بیشمارانیم
ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

شما نیز به ما بپیوندید اگر میخواهید در سرنوشت استان نقش داشته باشید.گر میخواهید روز13 اسفند سرافراز باشید،راست یا چپ باشید مهم نیست. مهم این است: او میتواند نماینده خوبی برای روشنفکران ودلسوزان استان باشد.